Tietosuojaseloste

Bureau Little Oy:n tietosuojaseloste

Pyydämme lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti. Voimme milloin tahansa päivittää tai muuttaa tätä tietosuojaselostetta, ja lainsäädännön vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille. Mikäli teillä on kysyttävää asiakassuhteiden puitteissa tapahtuvaan tiedon käsittelyyn ja suojaamiseen liittyen, pyydämme olemaan yhteydessä alla kohdassa “Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö” mainittuun yhteyshenkilöön.

_ _ _

Rekisterinpitäjä

Bureau Little Oy, Laivurinkatu 39, 00150 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö: Richard Hagert, toimitusjohtaja | +358 40 573 0600 | richard.hagert@little.fi

Rekisterin nimi

Bureau Little Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus / henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tietojen luovutus

Rekisterin tarkoitus on Bureau Little Oy:n liiketoiminnan myynnillisten kohdeyritysten sekä yhteistyötahojen yhteyshenkilöiden tietojen tallentaminen markkinointi- ja suhdetoimintaa varten. Tällaista toimintaa voivat olla:

  • Uutiskirjeiden toimittaminen 
  • Suoramarkkinointi
  • Asiakaspalvelun ja tuotteiston kehittäminen, palvelutarjonnan ja markkinointiviestinnän personointi
  • Asiakassuhteen hoito, palautteen käsittely ja muu yhteydenpito rekisteröityjen kanssa.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen tai rekisteröidyn suostumukseen.

Rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille taikka siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin tietosisältö  

Rekisteröidyistä kerätään tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4. kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Voimme kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:

  • Yhteystiedot: nimi, sähköposti, puhelinnumero
  • Henkilön asemaan liittyvät tiedot: yrityksen nimi, asema yrityksessä
  • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot.

Tietolähteet

Henkilötietoja kerätään käyttäjiltä itseltään esimerkiksi verkkosivuston kautta tai henkilökohtaisissa tapaamisissa. Tietoja voidaan myös tarkistaa ja päivittää julkisesti saatavilla olevista rekistereistä.

Palveluiden käyttöä havainnoimalla voimme myös kerätä tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää palveluitamme. 

Evästeet (cookies)

Bureau Little Oy käyttää evästeitä verkkosivuillaan www.little.fi. Evästeet ovat tiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoa. Bureau Little Oy saattaa hyödyntää evästeitä palveluidensa ja verkkosivustonsa kehittämiseksi, verkkosivustonsa käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön. Evästeiden estäminen saattaa rajoittaa Bureau Little Oy:n verkkosivuston toimivuutta.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjän tavoitteena on, että rekisteri sisältää vain käyttötarkoituksen kannalta relevanttia ja ajantasaista tietoa. Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen kunkin käyttötarkoituksen kannalta.

Rekisterinpitäjän voi olla tarpeen säilyttää tietoja pidempään lakisääteisten tai sopimusperusteisten velvoitteiden tai oikeusvaateiden toteuttamiseksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot talletetaan ainoastaan sähköiseen arkistoon. Sähköiset rekisterit sijaitsevat ulkoisten palveluntuottajien palvelimilla, ja on suojattu teknisesti ja fyysisesti siten, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä tietoihin. Pääsy tietoihin on vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä suorittamiseksi. 

Tarkastusoikeus ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö Bureau Little Oy:n tästä rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Tarkastuspyynnöt tulee tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän kohdassa “Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö” nimeämään edustajaan.

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Suostumuksen peruutusta koskeva pyyntö on esitettävä omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, joka tulee esittää rekisterinpitäjän kohdassa “Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö” nimeämälle edustajalle. Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.

Suostumuksen peruutusta tai käsittelyn vastustamista koskeva pyyntö on esitettävä rekisterinpitäjän rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, joka tulee esittää rekisterinpitäjän kohdassa “Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö” nimeämälle edustajalle.

Tiedon korjaaminen, poistaminen ja käsittelyn rajoittaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 

Korjauspyynnöt on esitettävä rekisterinpitäjän rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, joka tulee esittää rekisterinpitäjän kohdassa “Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö” nimeämälle edustajalle.